Višegodišnja sprega BH Telecoma i politike: Zakoni se krše, a dobit je sve manja

by fer_urednik

Veliki broj javnih preduzeća je pod direktnom kontrolom političkih stranaka na vlasti koje smatraju da su sa osvojenim mandatima na izborima osvojile i javna preduzeća, pokazalo je istraživanje CCI-ja iz 2020. godine o uticaju politike na zapošljavanje direktora i članova nadzornih odbora u javnim preduzećima i uticaju političkih imenovanja na poslovanje javnih preduzeća.

Istraživanje pokazuje da postoji direktna veza između političkog uticaja na javno preduzeće i njegovog poslovanja. Što je veći uticaj politike na javno preduzeće, njegov fokus djelovanja se odmiče od pružanja kvalitetne usluge građanima i ide ka ostvarivanju interesa stranke. Javna preduzeća sa najvećim gubicima su upravo ona na koja vladajuće stranke gledaju kao na politički plijen. Takav je slučaj i u BH Telecomu kao javnom preduzeću u kojem je godišnja dobit u prethodnoj deceniji poslovanja pala za više od 60% (sa 128 miliona KM na 51 milion KM), a ukupna dugovanja se samo u jednoj godini poslovanja (2018. – 2019.) udvostručila i na kraju 2019. godine dosegla skoro 250 miliona KM.

Dodatno, Ured za reviziju institucija FBiH objavio je 30. 09. 2020. godine Izvještaj o finansijskoj reviziji BH Telecoma. Ured je skrenuo pažnju na isti problem, a to je da je iskazan pad prihoda i dobiti društva te da je neophodno da organi upravljanja (Uprava, Nadzorni odbor i Skupština BH Telecoma), svako u okviru svoje nadležnosti, poduzmu adekvatne aktivnosti u svim poslovnim segmentima da bi zaustavili slabljenje pozicije BH Telecoma na tržištu telekomunikacijskih usluga. Međutim, u stvarnosti se događa upravo suprotna situacija.

Finansijski pokazatelji poslovanja BH Telecoma u periodu 2011. – 2019. godina

Vrhunac uticaja politike na rad BH Telecoma se ogleda u otvorenom preuzimanju formalne funkcije u političkoj stranci generalnog direktora BH Telecoma. Iz toga razloga CCI su 24. 01. 2021. pozvali na smjenu ili ostavku Sedina Kahrimana, generalnog direktora BH Telecoma, zbog imenovanja za v.d. predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo. Zakonom je propisano da u upravi javnih preduzeća ne mogu biti lica koja vrše funkciju u političkim strankama. Zbog izostanka reakcije, CCI je 03. 02. 2021. pozvao i Parlament Federacije BiH da pokrenu pitanje odgovornosti zbog kršenja Zakona, te spriječe otimanje javnih preduzeća od građana čije bi interese trebali štititi. Do danas, niko se nije oglasio povodom otvorenog i nedopustivog kršenja Zakona. Izostanak reakcije pokazuje da ne postoje mehanizmi kontrole nad javnim preduzećima čime se omogućava i ohrabruje nastavak trenda stranačkog zapošljavanja i lošeg poslovanja u BH Telecomu.

Uz to, istraživanje CCI-ja pokazuje da su Izvještaji o radu BH Telecoma u posljednjih deset godina razmatrani samo dva puta i to 2015. i 2016. godine. Ovi podaci ukazuju na to da i za javna preduzeća koja su među najznačajnijima i „pod lupom“ su javnosti i medija, nema kontrole nad njihovim radom. Zakon o javnim preduzećima FBiH obavezuje javna preduzeća da podnose izvještaje o radu jednom godišnje, ali iz CCI-ja napominju da to nije dovoljno, već je neophodno obavezati parlamente i vlade na različitim nivoima, kao predstavnike većinskih vlasnika javnih preduzeća tj. građana, na razmatranje tih izvještaja čime bi se osigurala kontrola procesa poslovanja u javnim preduzećima.

Pregled razmatranih godišnih izvještaja BH Telecoma u periodu 2011. – 2019. godina

CCI zahtijeva da se konačno prekinu sve veze između politike i javnih preduzeća da bi ona ispunjavala zakonom definisane ciljeve, odnosno da bi se vratila u službu građana. Uplitanje politike u rad javnih preduzeća nedvojbeno rezultira lošim poslovanjem javnih preduzeća te ih je zbog toga izuzetno važno osloboditi uticaja politike. S tim u vezi, CCI će u narednom periodu ponuditi preporuke za unapređenje poslovanja javnih preduzeća, sa fokusom na depolitizaciju rukovodećih kadrova, efikasnost, kontrolu i odgovornost za rezultate rada.

Povezane vijesti