Skupština KS: Vlada KS treba uspostaviti registar javnih preduzeća dostupan javnosti

by fer_urednik

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, usvojen je zaključak radne grupe za depolitizaciju i efikasnost javnih preduzeća kojm se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo da uspostavi javno dostupan i redovno ažuriran jedinstveni registar svih javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo.

Rezultati analize transparentnosti koju je proveo CCI pokazuju da je izuzetno velika količina informacija o poslovanju javnih preduzeća izuzeta od javnosti, te da javna preduzeća u velikoj mjeri ne objavljuju proaktivno podatke o rezultatima poslovanja, strukturi vlasništva i rukovodećim kadrovima.

Zbog navedenog je formirana i radna grupa sa predstavnicima zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, odnosno sa zastupnicima i zastupnicama Skupštine Kantona Sarajevo koju čine: zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS Danijela Kristić (NiP), zastupnica Segmedina Srna – Bajramović (SDP), zastupnica Vildana Bešlija (Naša stranka), zastupnik Damir Nikšić (samostalni zastupnik) i zastupnik Sead Milavica (DF).

U cilju povećanja stepena transparentnosti javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, predstavnici radne grupe su zajednički istaknuli da je potrebno  uspostaviti jedinstveni registar svih javnih preduzeća na nivou KS, u elektronskoj formi, a koji bi sadržavao unificiran set podataka kao što su: osnovni podaci o preduzeću sa kontakt podacima (adresa sjedišta, broj telefona, email, web stranica), osnivački akti (npr. statut), vlasnička struktura (udio državnog vlasništva i ostalih dioničara), upravljačka struktura (podaci o članovima uprave i nadzornog odbora), izvještaji o radu/poslovanju (najmanje za prethodnih 5 godina) i finansijski izvještaji (najmanje za prethodnih 5 godina).

Potrebno je osigurati javnost jedinstvenog registra i lak pristup jedinstvenom registru javnih preduzeća, te time poboljšati pristup informacijama o javnim preduzećima. – istaknuli su zastupnici i zastupnice Radne grupe za depolitizaciju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo.

Danas na 35. radnoj sjednici usvojen je Zaključak koji su zastupnici i zastupnice podnijeli kao grupa i on stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Javno dostupne informacije kao i neometan pristup informacijama o poslovanju javnih  preduzeća su prioriteti u povećanju transparentnosti javnih preduzeća. Naravno, pored transparentnosti neophodno je da postoji odgovornost u poslovanju javnih preduzeća, kontrola nadležnih institucija nad njihovim poslovanjem ali i intenzivan rad na njihovoj depolitizaciji. – navode iz CCI-a.

Dodatno, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS Danijela Kristić je pokrenula i pitanje provođenja Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, odnosno da li su svi navedeni organi javnog sektora uspostavili web stranicu, da li su resorna ministarstva Kantona Sarajevo izvršili nadzor nad organima javnog sektora koji su pod njihovim ingerencijama te da li je utvrđeno  neprovođenje ove Uredbe i da li su izrečene kaznene odredbe, a ukoliko jesu za koji broj organa javnog sektora.

CCI pozdravljaju napore zastupnika i zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo da unaprijede transparentnost u radu javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo i doprinesu njihovoj depolitizaciji kao i da nastave raditi na daljnjoj implementaciji preporuka koje su formirane u okviru radne grupe. Javni sektor i javna preduzeća moraju biti oslobođeni političkog uticaja i djelovati isključivo u interesu građana i građanki u čijem su vlasništvu.

Povezane vijesti