U novembru, pred Gradskim vijećem Zenice dva revizorska izvještaja za javna preduzeća: JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.

by fer_urednik

Na sjednici, koja je zakazana za 3. novembar, prema najavljenom Dnevnom redu, Vijeće će, između ostalog, raspravljati i o dva revizorska izvještaja: o Izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu.

Osnov za mišljenje sa rezervom za JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, dato je na osnovu činjenice da društvo nije izvršilo procjenu niti rezervisanje za potencijalne obaveze za neobračunati porez na dodanu vrijednost, za posebne vodne naknade. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica nije obračunalo, niti platilo, porez na dodanu vrijednost u 2021. godini, kao ni ranijih godina. Pored toga, plan javnih nabavki mijenjan je više puta u toku godine, a postupci nisu pokrenuti blagovremeno i u periodu za koji su planirani. Također, za nabavke roba, usluga i radova u iznosu od najmanje 118.024 KM, Društvo nije izvršilo pravilan odabir postupaka.

Ured za reviziju je, takođe na osnovu urađene revizije, dao ukupno 10 preporuka koje se tiču transparentnosti, ažurnosti usvajanja Plana poslovanja, ulaganja u postojeću vodovodnu mrežu, ali i drugih elemenata u cilju boljeg poslovanja JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.

Preporuke sadrže, između ostalog, elemete koji podstiču transparentnost rada ovog javnog preduzeća, iniciranje pravovremenog usvajanja Plana poslovanja, te preporučene sistematizacije radnih mjesta, a dvije preporuke su nerealizovane preporuke iz prethodnog perioda.

Mišljenje sa rezervom za JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica zasnovano je na tome da :

1) na datum bilance nije izvršena ocjena postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva

2) Zalihe sirovina, materijala i rezervnih dijelova u ukupnom iznosu od 254.469 KM nisu iskazane sukladno zahtjevima paragrafa 9. MRS-a 2 – Zalihe.

Pored toga, mišljenje s rezervom zasnovano je i na dodatne tri činjenice.

1)Organi upravljanja, svatko u okviru svoje nadležnosti, nisu poduzeli odgovarajuće aktivnosti i mjere kako bi se osiguralo nesmetano pružanje javne usluge grijanja i kako bi Društvo zaštitili od negativnih ekonomskih posljedica nastalih uslijed nepostupanja po zaključenim ugovorima.

2) Društvo u prethodnim razdobljima nije primjenjivalo odredbe Pravilnika o računovodstvenim politikama za stalna sredstva.

3) Odredbe potpisanog ugovora za nabavu usluga fizičke zaštite objekata i prijevoza novca u vrijednosti od 76.996 KM sa dobavljačem „Condor“ d.o.o. Zenica nisu ispoštovane jer je Društvu, pored ugovorenih usluga, fakturirana i usluga koja nije bila obuhvaćena ugovorom niti zahtijevana tenderskom dokumentacijom, u iznosu od 25.704 KM.

JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica, takođe je dobilo niz preporuka, koje, pored konkretnih uputa o poslovanju javnog preduzeća, pozivaju na donošenje internih akata kojima će se regulirati ključni procesi poslovanja, razmatranje planova poslovanja na godišnjem nivou (što uključuje revidiranje i prilagođavanje komercijalnom tržištu), donošenje  nedostajućih internih akata kojima će se regulirati ključni procesi poslovanja, te preporuke koje se tiču transparentnosti javnih nabavki.

Kako su javna preduzeća prvenstveno tu da omoguće građanima bolje usluge, očekuje se da će vijećnici odgovorno ispratiti dalji rad ova dva javna preduzeća, te realizaciju dobijenih preporuka, jer su, prije svega, preporuke tu da doprinesu efikasniji rad javnih preduzeća uopšte, kao i da doprinesu kvalitetu usluga za građane koji su krajnji korisnici usluga.

Povezane vijesti