Autor: odgovorno.ba | Foto: fbihvlada.gov.ba

Kada će se donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u FBiH?

by fer_urednik

Programom rada Vlade Federacije BiH za 2023. godinu planirano je da se u četvrtom kvartalu 2023. godine usvoje izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH, međutim, na kraju decembra, informacije o trenutnom statusu Zakona, i da li se počelo sa radom nema.

Podsjećamo, Centri civilnih inicijativa (CCI) su nakon niza sastanaka sa predstavnicima vlasti definisali konkretne preporuke za unapređenje stanja u oblasti javnih preduzeća. Preporuke su u formi inicijativa upućene Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za Izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH i to kroz:

  • dopunu člana kojim će se propisati kaznene odredbe za skupštine javnih preduzeća koja ne poštuju obavezu podnošenja izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje,
  • dopunu člana kojim će biti propisani kriteriji za imenovanje uprave i nadzornih odbora javnih preduzeća, sa navođenjem detaljnih i transparentnih kriterija za imenovanje na ove pozicije,
  • dopunu člana kojim bi bio uređen i propisan položaj i imenovanje vršilaca dužnosti direktora kao i dužina trajanja mandata sa ponovnim izborom,
  • izmjenu člana kojim bi se propisala obaveza objavljivanja radne biografije članova nadzornih odbora i uprave zajedno sa informacijama vezanim za poslovanje javnih preduzeća na svojim internet stranicama,
  • dodavanje dodatnog stava na član 12. koji bi propisao šta znači izvršna funkcija u političkoj stranci,
  • dodavanje dodatnog stava na član 9. koji bi propisao obavezu uvođenja predstavnika radnika u nadzorni odbor u skladu sa veličinom javnog preduzeća,
  • dopunu člana 22. koji propisuje obavezu izrade trogodišnjeg plana poslovanja, sa uvođenjem dodatnog stava koji će propisati vremenski okvir u kojem planovi poslovanja moraju biti izrađeni i usvojeni.

Nakon toga, na sastanku održanom u mjesecu septembru 2023. godine sa ministrom, pomoćnicom ministra i sekretarom ministarstva, ministar je prihvatio većinu inicijativa  za izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH koje je CCI uputio ka ovom ministarstvu i istakao da će ih razmotriti i inkorporirati u izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH.

Kraj godine predstavlja idealan momenat za sumiranje (ne)urađenog i krajnje je vrijeme da se javno postavi pitanje: Šta se dešava sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH? Da li će i kada predstavnici vlasti Federacije BiH pokazati jasno opredjeljenje za unapređenje i razvoj sistema rada javnih preduzeća?

Javna preduzeća se nalaze u sve većoj krizi, a imajući u vidu da je u pitanju javni novac te da javna preduzeća značajno utiču na kvalitet života građana kao krajnjih korisnika usluga, trenutno stanje i nedostatak volje da se radi na njegovom poboljšanju je zabrinjavajući. Jedan od ključnih preduslova za unapređenje rada javnih preduzeća jesu sistemske promjene u okviru kojih izmjene i dopune Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH trebaju predstavljati prioritet.

Povezane vijesti