Zastupnici/e KS i CCI predstavili preporuke za depolitizaciju javnih preduzeća u KS-u

by fer_urednik

Danas je u Sarajevu održana konferencija za medije na temu depolitizacije i povećanja efikasnosti javnih preduzeća u Kantonu Sarajevu na kojoj su zastupnici i zastupnice Skupštine Kantona Sarajevo i CCI predstavili ključne preporuke za smanjenje uticaja politike na rad javnih preduzeća i efikasnije poslovanje.

 Centri civilnih inicijativa (CCI) su u okviru projekta Fer zapošljavanje za odgovornost uradili opsežno istraživanje o poslovanju javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, uključujući i Kanton Sarajevo za period od 2010. do 2019. godine.

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da javna preduzeća ne posluju transparentno, da ne postoji odgovornost za rezultate poslovanja javnih preduzeća kao ni kontrola nadležnih institucija nad radom javnih preduzeća.  Dodatno, snažan uticaj politike na zapošljavanje rukovodećih kadrova u javnim preduzećima, tj. direktora i nadzornih odbora rezultira time da javna preduzeća najčešće djeluju u interesu političke stranke, umjesto u interesu društva i građana i građanki.

 

Samo na nivou Kantona Sarajevo postoji 16 javnih preduzeća koja zapošljavaju najmanje 6.000 radnika, te koja imaju 360 miliona KM poslovnih prihoda godišnje i 820 miliona KM duga. Ovi podaci pokazuju da je sektor javnih preduzeća veoma velik i bitan, te da ima ogroman potencijal, ali također i da su neophodna unapređenja u poslovanju javnih preduzeća. – izjavila je Emina Ćatić, projekt koordinatorica CCI-a.

Zbog navedenog je formirana i radna grupa sa predstavnicima zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, odnosno sa zastupnicima i zastupnicama Skupštine Kantona Sarajevo koju čine: zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS Danijela Kristić (NiP), zastupnica Segmedina Srna – Bajramović (SDP), zastupnica Vildana Bešlija (Naša stranka), zastupnik Damir Nikšić (samostalni zastupnik) i zastupnik Sead Milavica (DF). U okviru radne grupe definisane su četiri ključne oblasti za unapređenje legislative i praksi u poslovanju javnih preduzeća u BiH. Transparentnost u radu, odgovornost za rezultate poslovanja javnih preduzeća, kontrola nad radom javnih preduzeća i depolitizacija su prepoznate od strane predstavnika zakonodavne vlasti i CCI-a kao četiri prioriteta za rješavanje problema politizacije javnih preduzeća i nedovoljne efikasnosti u njihovom radu.

U okviru transparentnosti neophodno je uspostaviti javno dostupan i redovno ažuriran jedinstveni registar svih javnih preduzeća u FBiH. Javna preduzeća trebaju na svojim web stranicama objavljivati i učiniti javno dostupnim informacije o njihovom poslovanju i u skladu sa zakonskim propisima. Također, treba dosljedno provoditi i poštovati odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama za sva javna preduzeća i ne ograničavati pristup informacijama. – izjavila je zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS, Danijela Kristić (NiP).

Damir Nikšić je na konferenciji za medije predstavio preporuke iz oblasti odgovornosti javnih preduzeća.

Preporuke za depolitizaciju i povećanje efikasnosti javnih preduzeća treba pretočiti u javne politike, što je interesantno jer politika mora odlučiti o depolitizaciji javnih preduzeća. Bez politike nema ništa. Odgovornost je na svima, političarima, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama ali i građanima. Najbolji među nama, najstručniji bi trebali biti dio upravljačkih struktura javnih preduzeća jer su nam potrebni. – izjavio je zastupnik Damir Nikšić (samostalni zastupnik).

Zastupnica  Vildana Bešlija se osvrnula na nedostatak kontrole nadležnih instituacija nad radnom javnih preduzeća. Kontrola rada javnih preduzeća je izuzetno važna. Vlada KS-a treba kontinuirano analizirati sektor javnih preduzeća na osnovu čega će utvrđivati prioritete za neophodne reforme. Potrebno je formirati posebno vladino tijelo za planiranje i praćenje učinka u sektoru javnih preduzeća. Vladino tijelo treba sačiniti zbirni način izvještavanja i godišnje objavljivati zbirni izvještaj o javnim preduzećima. Također, potrebno je uvesti obavezu razmatranja izvještaja o poslovanju svih javnih preduzeća od strane Skupštine KS-a barem jednom godišnje. Isto tako, javna preduzeća treba da podliježu godišnjoj nezavisnoj vanjskoj reviziji (Ured za reviziju institucija u FBiH ili revizorske kuće). – izjavila je zastupnica Vildana Bešlija (Naša stranka).

Zastupnica Segmedina Srna-Bajramović je predstavila preporuke iz oblasti depolitizacije javnih preduzeća.

Građani KS-a su vlasnici javnih preduzeća, oni ih plaćaju i zauzvrat očekuju kvalitetne javne usluge. Nažalost, politika je posljednjih decenija pala na ispitu povjerenja i kreirala ambijent u kojem su javna preduzeća postala stranački bankomati, sa sve lošijim kvalitetom usluge prema onima koji ih plaćaju. Danas svjedočimo kriminalu, korupciji, nepotizmu,  netransparentnosti, nestručnosti u javnim preduzećima koji rezultiraju sve većim dugom i erozijom kvaliteta. – izjavila je zastupnica Segmedina Srna-Bajramović (SDP).

U cilju dugoročnog rješavanja problema politizacije javnih preduzeća, CCI pozivaju parlamente na svim nivoima, da u što skorije vrijeme unaprijede legislativu koja uređuje ovu oblast, kako bi se zaustavio i spriječio uticaj političkih stranaka na javna preduzeća. Neophodno je da javna preduzeća budu depolitizirana, profesionalna i nezavisna u svom radu i procesu donošenja odluka, te da rukovodeći kadrovi i zaposlenici budu birani po kompetencijama a ne stranačkoj ili drugoj pripadnosti. Kontrola poslovanja javnih preduzeća mora postojati, kao i odgovornost za rezultate poslovanja kako bi sve građanke i građani BiH imali pristup kvalitetnijim javnim uslugama. – izjavio je Hasan Kamenjaković, koordinator za odnose sa javnostima i medijima CCI-a.

U narednom periodu, plan je preporuke uputiti u parlamentarnu proceduru radi unapređenja zakonodavnog okvira i praksi u poslovanju javnih preduzeća.

Povezane vijesti