Na raspravi Gradskog vijeća Zenice o dva revizorska izvještaja za 2021. godinu, o finansijskoj reviziji JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica i finansijskoj reviziji JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, učešće uzeli i direktori javnih preduzeća poručivši da su izvještaji prestrogi!

by fer_urednik

03.11.2022. u Zenici, Gradsko vijeće je na 26. sjednici raspravljalo, između ostalog, i dva revizorska izvještaja, za JP „Grijanje“ d.o.o.  Zenica i JP  „Vodovod i kanalizaciju“ d.o.o. Zenica, za 2021. godinu. Tokom rasprave, učešče u istoj su uzeli i direktori navedenih javnih preduzeća. Prvo na redu za razmatranje bilo je JP „Grijanje“, za koje su revizori konstatovali da postoji pet osnova za mišljenje sa rezervom, ali se osvrt uradio prvenstveno na neisporučivanje grijanja ka krajnjim korisnicima u 2021. godini i pitanje cjelokupnog finansijskog poslovanja. Direktor JP „Grijanja“, Vahdet Drino, osvrnuo se na to da jeste bilo prekida u isporuci grijanja ka krajnjim korisnicima, ali je počela raditi nova toplana, te da u 2022. godini prekida grijanja nije bilo.

Podsjećamo, finansijska osnova za mišljenje sa rezervom za JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica zasnovano je na tome da na datum bilance nije izvršena ocjena postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekog sredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva, ali i da zalihe sirovina, materijala i rezervnih dijelova u ukupnom iznosu od 254.469 KM nisu iskazane sukladno zahtjevima paragrafa 9. MRS-a 2 – Zalihe. Opravdanost mišljenja sa rezervom potvrdilo je i Gradsko vijeće, samim usvajanjem revizorskog izvještaja.

Sa druge strane, direktor JP „Vodovoda i kanalizacije“ d.o.o., Emir Pašalić je tokom rasprave naveo da je ovo javno preduzeće ispunilo sve date preporuke iz izvještaja revizije, ukupno 10, te će u datom roku dostaviti Uredu za reviziju informacije o postupanju po preporukama. Osnov za mišljenje sa rezervom ovom javnom preduzeću dato je na osnovu činjenice da društvo nije izvršilo procjenu niti rezervisanje za potencijalne obaveze za neobračunati porez na dodanu vrijednost, za posebne vodne naknade, kao i da se plan javnih nabavki mijenjao nekoliko puta. Ovu osnovu za mišljenje sa rezervom shvataju, ali pravdaju izmjene plana nabavki činjenicom da to nije Zakonom zabranjeno, te da su zbog oblasti u kojoj pružaju usluge građanima obavezni da javnom preduzeću ne smije nedostajati ništa od potrebnih sredstava za rad. Takođe navode da je u 2021. godini situacija sa pandemijom virusa Korona poremetila svjetska tržišta za kupovinu opreme. Situaciju sa neplaćenim PDV pravdaju činjenicom da je Poreska uprava tek u poslednjih nekoliko godina počela da naplaćuje PDV na posebne vodne naknade. Pašalić je nagalasio da je ovo mišljenje s rezervom – prestrogo!

Gradsko vijeće je i ovaj revizorski izvještaj usvojilo.

Na sjednici je takođe bilo pomena i o inicijativi, koju su Centri civilnih inicijativa uputili ka Gradskom vijeću, a koja se tiče toga da Gradsko vijeće Zenica donosi zaključke za obavezu izvještajavanja Vijeća (kvartalno ili štestomjesečno) o postupanju po revizorskim preporukama, za sva javna preduzeća. Prijedlog je stavljen na glasanje i jednoglasno je usvojen.

Da li su JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica i „Vodovod  i kanalizacija“ d.o.o. Zenica zaista postupili po preporukama iz finansijske revizije, te da li će Uredu dostaviti izvještaj o postupanju po istima, ostaje da se vidi.

Povezane vijesti