Autor: Odgovorno.ba | Foto: Kkd.ba

Dvadeset i jedno preduzeće u državnom vlasništvu dobilo 322 preporuke Ureda za reviziju

by fer_urednik

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine je u decembru 2021. godine objavio Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2020./2021. godinu. Kada su u pitanju javna preduzeća, Ured je planirao izvršiti finansijsku reviziju 22 preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, ali je revizija obavljena za 21 subjekta jer je planirana revizija JKP-a „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.o.o. Zenica obustavljena zbog nemogućnosti dobivanja revizorskih dokaza, o čemu je obaviještena Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju.

Od 21 preduzeća, negativno mišljenje o finansijskim izvještajima javnih preduzeća je dobilo 7 preduzeća, mišljenje sa rezervom 11 preduzeća, pozitivno mišljenje 2 preduzeća (JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak i Razvojna banka FBiH), a suzdržano mišljenje je dobilo jedno javno preduzeće (PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez – u stečaju). S druge strane, negativno mišljenje o usklađenosti sa zakonskim propisima su dobila 3 preduzeća, mišljenje sa rezervom je dobilo 17 preduzeća, a pozitivno mišljenje je dobilo samo jedno preduzeće (JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać).

Pregled datih mišljenja javim preduzećima

Pregled datih mišljenja javim preduzećima

Kao najvažniji nalazi navodi se da preduzeća nisu uspostavila funkcionalan sistem internih kontrola, da preduzeća ne donose Trogodišnje planove poslovanja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, da prijem zaposlenika nije vršen u skladu sa Zakonom o radu, da preduzeća ne iskazuju realno sredstva, obaveze, prihode, rashode, finansijski rezultat, a samim tim ni kapital.

U nastavku je pregled broja preporuka za 2020. godinu i izvršena ocjena postupanja po preporukama datim u prethodnim revizijama:

Pregled broja preporuka za 2020. godinu i izvršena ocjena postupanja po preporukama

pregled broja preporuka za 2020. godinu i izvršena ocjena postupanja
po preporukama

Od 21 revizije, kod sedam je izvršena ocjena postupanja po preporukama, kod 12 nije ocijenjeno postupanje jer se revizija vršila prvi put i kod dvije nije izvršena ocjena zbog protoka vremena (više od deset godina).

Više informacija na: https://www.vrifbih.ba/

Povezane vijesti