Dokle smo sa uspostavom jedinice za nadzor nad javnim preduzećima pri Vladi FBiH?

by fer_urednik

Prvo se radi na izmjenama unutrašnje organizacije i zapošljavanju kadra, ostalo je tu negdje??

Vlada Federacije BiH je 2021. godine usvojila Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama FBiH 2021. – 2025., a jedna od mjera strategije je i nadzor nad javnim preduzećima. Cilj mjere je da Vlada FBiH formira jedinicu za praćenje javnih preduzeća u okviru Generalnog sekretarijata Vlade FBiH. Naš portal je poslao upit Vladi Federacije BiH o tome da li je započela uspostava Jedinice za praćenje javnih preduzeća i u kojoj je fazi trenutno uspostava navedene Jedinice, te da li je uspostavljen kadar koji će činiti jedinicu.

Pisali smo da je u strategiji navedeno da će se tokom 2021. godine početi sa uspostavom Jedinice za praćenje javnih preduzeća pri uredu Premijera FBiH, odnosno u okviru Generalnog sekretarijata Vlade FBiH. Navedeno je da će njen zadatak biti prvobitna analiza stanja, uključujući izvještaje i preporuke međunarodnih institucija i izrada podzakonskih akata koji će regulisati njen rad, a da je planirana godina implementacije 2022. godina.

Na naš upit Vladi Federacije u kojoj fazi je uspostava Jedinice za praćenje javnih preduzeća, navedeno je da implementaciju mjera koje se odnose na rad javnih preduzeća trenutno vrše dva savjetnika u Uredu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Uspostava jedinice za praćenje javnih preduzeća je započeta aktivnostima na izradi prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekreterijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti pribavljanje mišljenja na isti od strane nadležnih organa u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i davanja saglasnosti na isti od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. – navedeno je u odgovoru Vlade FBiH.

Popunjavanje radnih mjesta u Jedinici za praćenje javnih preduzeća

U odgovoru Vlade FBiH je navedeno da će se nakon izrade prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekreterijata Vlade FBiH, po pitanju kadrovskog popunjavanja jedinice za praćenje javnih preduzeća, utvrditi modaliteti i dinamika kadrovskog popunjavanja radnih mjesta, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu način i uslove zapošljavanja u organima državne službe u FBiH.

Podsjećamo da, dok vlasti u BiH tek pokušavaju formirati tijela koja će vršiti nadzor nad javnim preduzećima i gdje još uvijek sistem kontrole i odgovornosti počiva na razmatranju Izvještaja o poslovanju javnih preduzeća na sjednicama skupština, susjedna Srbija je krenula u digitalizaciju nadzora nad javnim preduzećima. Državni sekretar Ministarstva privrede Srbije Dragan Stevanović je najavio da će lokalna javna preduzeća od 2022. godine početi koristiti specijalno napravljen informacioni sistem koji omogućava digitalizaciju nadzora nad njihovim radom. Softver će služiti kao osnova za kontrolu lokalnih javnih preduzeća i bit će i zvaničan kanal za komunikacije između javnih preduzeća i osnivača, kao i jedinica lokalne samouprave i Ministarstva privrede.

Ono što je sigurno, je da su pred BiH veliki izazovi kada je u pitanju unapređenje nadzora nad javnim preduzećima koji bi omogućavao donošenje boljih i pravovremenih odluka nad upravljanjem u javnim preduzećima koja bi trebala postizati maksimalan nivo efikasnosti.

Povezane vijesti