Analiza Ureda za borbu protiv korupcije: Najveći broj prijava se odnosi na javna preduzeća

by fer_urednik

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavio je Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Od 1011 prijava koje je zaprimio Ured, najveći broj njih se odnosi na javna preduzeća i to 148 prijava na javna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, 6 prijava na javna preduzeća u vlasništvu općine i 5 prijava na javna preduzeća čiji je osnivač Grad.

Javna preduzeća na koja se odnosi najveći broj prijava su: KJKP Vodovod i kanalizacija d. o. o. Sarajevo sa 40 prijava, KJKP Rad Sarajevo sa 23 prijave i KJKP Gras sa 14 prijava.

Iz Ureda za korupciju su izdvojili i primjere nepravilnosti iz oblasti zapošljavanja u top 5 sektora, među kojima se našlo i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, a primjeri se odnose na kantonalno javno komunalno preduzeće.

Institucija: Kantonalno javno komunalno preduzeće

  • U mjesecu aprilu 2020. godine, nakon provedene konkursne procedure, zaključen je ugovor o radu sa jednim kandidatom (na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana), iako isti nije ispunjavao uslove u pogledu potrebne stručne spreme. Na opisani način, članovi Komisije za provođenje javnog oglasa su, suprotno propisanim uslovima, omogućili da se na listi uspješnih kandidata nađe lice koje ne ispunjava tražene uslove u pogledu stručne spreme, a što je u konačnici ishodilo donošenjem odluke direktora o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do godinu dana sa navedenim kandidatom.

Institucija: Kantonalno javno komunalno preduzeće

  • U mjesecu aprilu 2020. godine zaključeni su ugovori o radu sa pet radnika (na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana), bez prethodno raspisanog javnog oglasa, bez imenovanja komisije za izbor kandidata i bez obraćanja Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom sa zahtjevom za imenovanje supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa.

U konkretnom slučaju radi se o kršenju Uredbe Vlade Kantona Sarajevo o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlastima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 9/19 i 21/19), kojom je određena obaveza da se svi prijemi u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo vrše na osnovu obaveznog javnog konkursa i pod nadzorom supervizora. Kao otežavajuću okolnost na strani donosioca naprijed navedenih odluka, ističemo činjenicu da su navedena zapošljavanja provedena u vrijeme pandemije koronavirusa, u kojem su značajno smanjeni mehanizmi kontrole sistema u cijelosti, pa se shodno tome, javlja opravdana bojazan da je upravo ovakvo stanje iskorišteno od strane donosioca predmetnih odluka, kako bi se u konačnici izbjegla odgovornost za kršenje svih zakonom propisanih procedura.

Institucija: Kantonalno javno komunalno preduzeće

  • U mjesecu februaru 2020. godine, nakon provedene konkursne procedure, zaključeni su ugovori o radu sa dva kandidata (na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana), iako isti nisu dostavili dokaze o ispunjavanju uslova u pogledu potrebne stručne spreme, čime im je omogućeno zapošljavanje i sticanje svih prava iz radnog odnosa.

Iako ne spada u top 5 sektora, iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo izdvojili su i slučaj iz sektora Ministarstva privrede, kao jedan od sveprisutnih načina kršenja propisa iz oblasti zapošljavanja.

Naime, tokom 2019. i 2020. godine direktor kantonalnog javnog preduzeća je nezakonito sa jednim kandidatom zaključio pet ugovora o djelu, za koje je naknadno utvrđeno da se ustvari radi o poslovima iz djelatnosti poslodavca za koje je Pravilnikom o radu preduzeća propisano radno mjesto (tj. rad bez sklopljenog ugovora o radu).

Vezano za problematiku zaključivanja ugovora o djelu, svoje mišljenje je dao i Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2019. godinu, u kojem je navedeno da se u okviru izdataka za druge samostalne djelatnosti značajan dio odnosi na naknade licima po osnovu ugovora o djelu, koja su angažovana za obavljanje poslova sistematizovanih pravilnicima o unutrašnjih organizaciji, te da nije bilo osnova da se ugovori o djelu zaključuju za poslove koji su sistematizovani.

Cijelu analizu možete preuzeti OVDJE.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Povezane vijesti