| Foto: Creativo centar

Ured za revizije FBiH završio sa planiranim revizijama javnih preduzeća u ovoj godini

by fer_urednik

Ured za reviziju institucija u FBiH je zaključno sa 30.09. objavila izvještaje o provedenoj finansijskoj reviziji za 21 javno preduzeće za poslovanje u 2021. godini. U ovoj godini je planirana revizija 22 javna preduzeća, međutim glavni federalni revizor donio je zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije Naftnih terminala Federacije BiH d.o.o. Ploče zbog nemogućnosti pristupa finansijskoj dokumentaciji. Dakle, krajem septembra Ured za reviziju institucija u FBIH je završio sa ovogodišnjim planom objave izvještaja finansijske revizije javnih preduzeća za 2021. godinu.

Ove godine predmet javne revizije su bila sljedeća javna preduzeća: „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica,  Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. , Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, Unis „Ginex“ d.d. Goražde, Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Cazin, Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice, Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Livno, „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, Javno komunalno preduzeće „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama, Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH gas“ d.o.o. Sarajevo, javno poduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica, javno poduzeće „Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar“ d.o.o. Mostar, Javno preduzeće “Ceste FBiH” d.o.o Sarajevo,  Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, „Binasa“ d.d. Bugojno, Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, Javno poduzeće šumsko-gospodarsko društvo „Šume Hercegovačkoneretvanske“ d.o.o. Mostar, Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, Kantonalno javno poduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Javno preduzeće Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. ZavidovićI.

Od 21 revidiranog javnog preduzeća, niti jedno nije dobilo pozitivno mišljenje niti za izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja niti za izvještaj o reviziji usklađenosti sa zakonima. Ukoliko znamo da je cilj revizije utvrđivanje namjenskog utroška sredstava tačnije javnog novca, zabrinjavajući je podatak da je kod svih revidiranih javnih preduzeća pronađen veliki broj nepravilnosti u radu i utrošku javnog novca.

Negativno mišljenje revizora za izvještaj o finansijskoj reviziji je dobilo 8 javnih preduzeća, a 7 javnih preduzeća je dobilo negativno mišljenje za izvještaj o usklađenosti sa zakonima. Dodatno, 4 javna preduzeća (Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice, „Binasa“ d.d. Bugojno, Kantonalno javno poduzeće za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo i Javno preduzeće Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići) su dobila negativno mišljenje za oba izvještaja što znači da su uočene značajne nepravilnosti i u radu ovih javnih preduzeća ali i u trošenju javnog novca.

Na probleme u javnim preduzećima ukazuju i organizacije iz nevladinog sektora, između ostalog i Centara civilnih inicijativa koji su objavili “Analizu legislativnog i institucionalnog okvira javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini”. Ovom analizom je istaknuto da nedostatak adekvatne kontrole nad javnih preduzećima daje mogućnosti za netransparentan i neodgovoran rad.

Revizija osim isticanja uočenih nepravilnosti daje i preporuke za efikasnije prevazilaženje uočenih nepravilnosti te je za 21 revidirano javno preduzeće dala ukupno 377 preporuka, od čega je preko 21% preporuka već dato u ranijim revizorskim izvještajima i na koje je skrenuta pažnja revizora, međutim te nepravilnosti javna preduzeća nisu do sada otklonila. Najčešća preporuka se odnosi na to da javna preduzeća trebaju učiniti javno dostupnim informacije o svom poslovanju radi uvida javnosti u rad i trošenje javnih sredstava, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH. Na ovaj problem su ranije ukazivali i iz CCI-ja naime, oni su iznijeli podatak da od 137 javnih preduzeća koliko ih ukupno ima u nadležnosti deset kantona i dva entiteta, 32 javna preduzeća uopšte i nemaju aktivnu web stranicu, tako da javnosti ne samo da nisu dostupni podaci o organizacijskoj strukturi ili finansijski pokazatelji, nego čak ni opšte informacije o pojedinim javnim preduzećima.

S obzirom na to da je u pitanju javni novac te da javna preduzeća značajno utiču na poboljšanje kvaliteta života građana od izuzetnog je značaja uključivanje nadležnih institucija koje će pratiti realizaciju revizorskih preporuka tačnije otklanjanje uočenih nepravilnosti. Sve to sa ciljem uspostave boljeg funkcionisanja javnih preduzeća i krajnje poboljšanje kvaliteta života građana.

Na ovo već godinama ukazuju i Centri civilnih inicijativa koji svojim aktivnostima zagovaraju uspostavljanje nadzora nad  javnim preduzećima čime bi se omogućile bolje usluge svim građankama/građanima naše zemlje, koji su krajnji korisnici usluga javnih preduzeća.

Podsjećamo, CCI je uputio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije inicijativu za Izmjenu i dopunu Zakona o javnim preduzećima Federacije BiH te predsjedavajućima oba doma Parlamenta FBiH inicijativu za Izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH. Ovim izmjenama bi se uspostavila veća transparentnost rada javnih preduzeća kroz usvajanje njihovih izvještaja o poslovanju u Parlamentu FBiH i kroz javno imenovanje uprave i nadzornih odbora javnih preduzeća, osim toga izmjenama Zakona bi se jasnije definisala funkcija v.d. direktora.

Povezane vijesti