Nakon Foruma „Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: Vodovod a.d. Banja Luka“, JP Vodovod a.d. dostavio odgovore na pitanja građana

by fer_urednik

Nakon foruma „Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: Vodovod a.d. Banja luka“, održanog 29.11.2022. godine, na kojem su kao gosti bili prisutni Bojan Kresojević, gradski menadžer grada Banjaluke, Predrag Duduković, VD direktora “Vodovoda” a.d. Banja Luka, te Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, Centri civilnih inicijativa (CCI) su zaprimili odgovore na pitanja koja su postavljali građani, a na koja se nije odgovorilo tokom trajanja Foruma.

Upućena pitanja i zaprimljene odgovore, koje je pružio Vodovod a.d. Banja luka, prenosimo u nastavku:

Pitanja na temu kvaliteta vode:

Da li se provjerava kvalitet vode, ima čudan ukus?

Mi pijemo Vrbas koji je zagađen. Kako se voda filtrira i kako bi se to moglo riješiti?

Odgovor: Kontrola kvaliteta vode svakodnevno se obavlja u internim laboratorijama Vodovoda i u laboratorijama JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci.

Analize vode za piće i sirove vode rijeke Vrbas, kao ulazne sirovine na postrojenje za prečišćavanje vode, se vrše kontinualno.

Rijeka Vrbas nizvodno od akumulacije poprima brdskoplaninski tok sa velikom moći autopurifikacije, pri čemu dolazi do oksidacije eventualno prisutnih organskih i neorganskih materija. Prema tome, voda rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija, po fizičko-hemijskim i hemijskim parametrima, spada u I klasu boniteta klasifikovano prema Uredbi o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, Službeni glasnik Republike Srpske broj 42/01.

U vlastitoj laboratoriji godišnje se analizira preko 5000 uzoraka vode, kako u hemijskom, toliko i u mikrobiološkom pogledu, dok se u laboratoriji Instituta za javno zdravstvo Banjaluka godišnje analizira blizu 2800 uzoraka vode za hemijsku i isto toliko za mikrobiološku analizu. Kontrola obuhvata uzorke sirove i prečišćene vode iz rezervoara, kao i uzorke sa distributivne mreže na slavinama kod potrošača, a obavlja se putem osnovnih, proširenih i periodičnih pregleda, u hemijskom i mikrobiološkom pogledu.

 

Pitanje: Koji je standard kvaliteta vode da li je istina da je po standardu iz 1968?

Odgovor: Ovakva formulacija pitanja je nejasna. Ako se misli na zakonsku regulativu, na snazi su važeći zakonski propisi regulisani Zakonom o hrani (Službeni glasnik Republike Srpske broj 19/17) iz 2017.godine i Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 88/17) iz 2017.godine, koji su usklađeni sa Direktivama EU i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije WHO.

Ako se misli na metodologiju po kojima se vrše fizičko – hemijske, hemijske i mikrobiološke analize u vodi za piće, radi se po svjetski priznatim aktuelnim metodama, kao što su ASTM-Američke standardne metode, ISO standardi i ostale validne standardne metode.

U laboratorijama ”Vodovoda” a.d. Banja Luka se analize obavljaju po važećim priznatim metodama i prate se savremene tehnike dostupne u svijetu.

 

Pitanja na temu obračuna:

Kako je moguće da se sa jednog brojila koristi više priključaka, a plaća se samo jedan s obzirom da je jedno brojilo (npr. 1 brojilo, 3 priključka – građanin navodi da radnici znaju za ovo)?

Kako se vrši obračun svakog mjeseca u zgradama?

Odgovor: Ako sva tri priključka idu preko brojila, znači da se obračunava voda potrošena preko sva ti priključka i to onda za Vodovod nije problem. Korisnici priključaka među sobom dijele račun. Tako je i u većini zgrada – jedno brojilo na cijelu zgradu, a stanari dijele račun.

 

Pitanja na temu kamenca u vodi:

Može li voda biti mekša, uređaji crkavaju zbog kamenca?

Koliko je sigurno piti vodu zbog kamenca?

Zašto voda ima ružan ukus? Zašto je voda tvrda?

Može li se riješiti ogromna količina kamenca u vodi?

Zašto moram svaki dan da ribam sanitarije, iako su nove, a stalno se pojavljuju mrlje od kamenca? U potpisu domaćica.

Odgovor na temu pijesak u vodi: Na takve pozive odlazimo na lice mjesta, uzimamo uzorak pijeska da bi smo u laboratoriji ispitali njegovo porijeklo. U većini slučajeva utvrdimo da se ne radi o pijesku već o kamencu i to iz bojlera. Grijanjem vode bikarbonati prelaze u karbonate, koji se u vidu svijetlih kristala izdvajaju u talog. Padom pritiska u mreži i zbog neispravnog sigurnosnog ventila mogu dospjeti na slavine te tako potrošači dobiju utisak pojave pijeska. Bojlere treba redovno održavati. Sličan problem se može javiti i prilikom nekih radova u stanu ukoliko se ne vodi računa da sitni građevinski materijal dospije u vodovodne instalacije.

Odgovor na temu vrdoća vode: Tvrdoća vode sa zdravstvenog aspekta nema značaja, ne ukazuje na zagađenje vode. Stoga nije ni normirana u Pravilniku vode za piće. Tvrdoću vode čine soli u vodi, te prema njihovom sadržaju voda za piće sa izvorišta Novoselija nakon prerade spada u srednje tvrde vode, ima pH vrijednost 7,5 i spada u srednje tvrde, bez sadržaja nitrata, nitrita, amonijaka, željeza i mangana. Voda Vrbasa prije obrade ima preko 8 pH. Tvrdoću vode moguće je smanjiti hemikalijama, ali je to veoma rizičan posao jer nikada ne možete biti sigurni da ste nakon postupka potpuno eliminisali hemikalije. Kamenac nije štetan, ali hemikalije jesu, tako da se to ne radi.

Dodatna objašnjenja na linku: https://vodovod-bl.com/2022/11/22/tvrda-i-meka-voda/

 

Pitanja na temu hlora u vodi:

U čašama tek nasute vode za piće pored balončića od pritiska, vidi se puno hlora. Zašto?

Voda puna pijeska i hlora, kakvi su to kolektori u Karanovcu?

Odgovor: Bjeličasta voda ne potiče od hlora, u pitanju su mjehurići raspršenog vazduha u vodi, od čega
voda dobija bjeličast izgled. Vremenom mjehurići, kao lakši, dižu se na površinu i izlaze iz vode, nakon čega se voda postepeno bistri idući od dna prema vrhu čaše.

Hlor u vodi se ne vidi niti osjeća po mirisu u koncentraciji koja je propisana njegovim normativom u Pravilniku vode za piće. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je ispitala zdravstveni aspekt i propisala normativ. Količina hlora koja se dozira u svrhu dezinfekcije je tolika da njegov rezidual (višak) u vodi za piće ne prelazi granice propisanog normativa.

Kolektori u Karanovcu su kanalizacioni, da bi se spriječilo zagađenje Vrbasa prije vodozahvata.

 

Pitanje: Ramići bb – čekamo priključak 20 dana, a sve je spremno. Kažu, nemaju vodomjer!

Odgovor: Zbog komplikovanog sistema javnih nabavki, nekad se desi da imamo kašnjenja u snabdijevanju potrebnim materijalom.

 

Pitanje: Zašto naselje Česma nema vode? Zašto se ne izlazi na teren da se otkloni kvar? Zbog čega odbijaju dati odgovor putem telefonske linije?

Odgovor: Problem je već otklonjen, ekipe su danima bile na terenu tragajući za skrivenim kvarom, ali se ispostavilo da je u stvari neodgovorni pojedinac zavrnuo ventil, zbog čega je vodosnabdijevanje u određenim zonama i periodima dana bilo otežano.

 

Pitanje: Zašto kasne sa izlaskom na intervenciju? Čekaju da prijavimo komunalnoj da onda izađu?

Odgovor: Od trenutka prijave kvara na portirnicu, portir odmah javlja ekipi za detekciju. Detekcija izlazi na teren i locira kvar i dodaje ga na spisak. Kvarove svakim danom radimo po prioritetima (tu je više uslova, da li ugrožava nekoga, po obimu isticanja vode..)

 

Pitanje: Zašto mi niko dugo ne odgovara na žalbu da curi voda na štetu Vodovoda, u naselju Lauš?

Odgovor: Svi dopisi se u roku par dana odgovore. Eventualno ako znamo da ćemo neki problem riješiti u narednih desetak dana, onda znamo sačekati da riješimo problem pa da odgovorimo na dopis.

 

Pitanje: Bronzani Majdan bez vode 15 dana, ulica Melina

Odgovor: Imali smo problem u Bronzanom Majdan sa domaćinstvima koji se snabdijevaju vodom sa rezervoara Mirčići, oko 50 domaćinstava više zone nije imalo vodu sedam dana. Ekipe Vodovoda su svakodnevno tih sedam dana bile na terenu u potrazi za kvarom, koji je očigledno bio uzrok nestanka vode kod pomenutih potrošača. Kvar je pronađen 25.11.2022. u rijeci Gomjenici te je otklonjen.

 

Pitanje: Veliki račun kod svih stanara u ulici Kozarska 8. Zašto?

Odgovor: Uvećani računi znače da je ili došlo do povećane potrošnje ili stranka ima kvar na svojoj strani. Vodovod je dužan rješavati kvarove koji su prije vodomjera, a stranka je dužna održavati poslije vodomjera (Službeni glasnik).

 

Pitanje: Glamočani, Manastirska ulica – čeka se kvar 5 dana, problemi su česti, zašto niko ne dolazi da sanira?

Odgovor: Trenutno nemamo prijavljenih kvarova na tim lokacijama. Kada se locira kvar Sektor održavanje radi sanaciju kvarova po prioritetima.

 

Pitanje: Dovezli pred izbore 400 m crijeva i 16. novembra došli da ga vrate iz nepoznatog razloga. Nije dozvoljeno vraćanje crijeva, tražim realizaciju.

Odgovor: Ekipa Vodovoda je krajem septembra ove godine izašla na teren u MZ Čokorska polja, domaćinstvo Milenka Veriša, radi rješavanja njegovog vodosnadbjevanja. Konstatovano je da Milenko Veriš nema vodu te mu je odobreno 400 m cijevi od 1“cola, koju smo u roku od par dana odvezli i ostavili u njegovom dvorištu. Međutim, u oktobru se javlja još 5 domaćinstava s istim problemom te odlučujemo da ih riješimo zajedno. Za pomenutih 6 kuća profil cijevi od 1“cola koju smo već odvezli je malo te je odlučeno da se ide s cijevovodom profila 2“cola. Dali smo nalog radnicima da se vrati već odvezena cijev 1“cola. Dolaskom na teren radnici Vodovoda su najstrašnije verbalno napadnuti od strane Veriša i samo pukom srećom i pribranošću radnika Vodovoda nije došlo do fizičkog kontakta. Svoje ljude sam povukao sa terena i obavjestio direktora o pomenutom slučaju.

 

Pitanje: U Bočcu kad nestane voda po 15 dana niko ne rješava. Zašto?

Odgovor: Problem se dešava u Bočcu druga visinska zona, pumpna stanica Maljigovo. Pumpe u pomenutoj pumpnoj stanici su stare oko 20 godina i već su dotrajale, remontovane su desetine puta. Uprava Vodovoda je upoznata s ovim problemom, tender za nabavku nove pumpe raspisan je prije par mjeseci, ali je firma koja je prošla na tenderu u međuvremenu odustala. Postojeće pumpe rade i vodosnabdijevanje je uredno, ali evidentno je da imamo problem na pomenutoj pumpnoj stanici.

 

Pitanje: Zašto u Mišinom Hanu 70 domaćinstava nema vodu?

Odgovor: U Mišinom  Hanu sva domaćinstva koja su pod ingerencijom Vodovoda trenutno imaju vodu.

 

Pitanje: Šta je s vodom u Konotarima – Kola?

Odgovor: Kola – Konotari se snabdijevaju vodom sa izvorišta Milanac, zaselak Zelenci. Svake godine u periodu kraj oktobra i u novembru izvor presuši. Prije desetak godina Konotari su zbog ovog problema prespojeni na vodovodni sistem Banjica, tako da u ovom periodu dobijaju vodu s Banjice. Problem ima desetak domaćinstava koja su u višim zonama i koja ne mogu dobiti vodu s vodovodnog sistema Banjica. Trenutno stanje uredno.

 

Pitanja na temu pritiska vode:

Zašto je na Stačevici slab pritisak vode?

Zašto je u nižim dijelovima Stačevice slab pritisak vode?

Odgovor: Nemamo informaciju ili prijavu da je na Starčevici, u bilo kojem dijelu, slab pritisak.

 

Kako je na Facebook stranici Vodovod a.d. navedeno, trenutno se radi na sanaciji kvarova i popravkama mreže na lokacijama Lauš, Rosulje, Nova varoš, Obilićevo.

U naselju Motikame se takođe radi na sanaciji cjevovodne mreže, o čemu građani izvještavaju putem svojih Facebook profila.

Takođe, na Facebook stranici Vodovod a.d. navodi da su u mjesnim zajednicama, na koje su se građani, između ostalog, tokom prikupljanja pitanja za predstavnike vodovoda i gradske uprave pred sam tematski forum najviše žalili, a to su Mišin Han, Bistrica i Rekavice, trenutno se radi na sanaciji prijavljenih kvarova.

CCI poziva građane da se im obrate ukoliko postoje dodatna pitanja koja nisu pojašnjena odgovorima koje je dostavio Vodovod a.d. ili da direktno kontaktiraju ovo javno preduzeće.

Snimak čitavog forum možete pogledati na linku:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1198003524406517 .

Povezane vijesti