Ured za borbu protiv korupcije: Kod direktora dva javna preduzeća u KS utvrđene nepravilnosti u ugovorima

by fer_urednik

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je objavio Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo za 2021. godinu, a poseban dio analize se odnosi na zaključene ugovore o radu sa direktorima i v.d direktorima dvanaest javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, i to pet preduzeća iz oblasti privrede i sedam preduzeća iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture.

Ured je od pet preduzeća iz oblasti privrede, kod dva preduzeća (KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo i KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo) utvrdio nepravilnosti koje se odnose na to da je u ugovorima o radu zaključenim sa direktorima/v.d. direktorima dato pravo da u slučaju raskida ugovora, razrješenja sa funkcije ili prestanka mandata, budu raspoređeni na odgovarajuće poslove u preduzeću, a za što nema pravnog osnova po kojem je ovo pravo dato.

Iz Ureda su napomenuli da su navedeni ugovori direktora potpisani na određeno vrijeme, dok bi njihovo raspoređivanje na drugo radno mjesto, kako je to predviđeno u ovim ugovorima, podrazumijevalo zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Postupanje na ovakav način bilo bi u suprotnosti sa odredbama Uredbe Vlade Kantona Sarajevo o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo, iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

Iz navedenog proizilazi da nisu ispoštovane preporuke Ureda iz 2020. godine, koje su sačinjene sa ciljem preventivnog djelovanja prilikom sklapanja novih ugovora sa direktorom u vezi prava i obaveza iz radnopravnog odnosa.

Kada su u pitanju preduzeća iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture, Ured nije zabilježio nepravilnosti pri zaključivanju ugovora o radu te je ocijenio da su u potpunosti ispoštovane preporuke Ureda iz 2020. godine.

Zanimljivo je da su u 2020. godini od 30 preduzeća/ustanova, utvrđene određene nepravilnosti kod 20 preduzeća/ustanova, dok u 2021. godini od 33 preduzeća/ustanove, utvrđene su određene nepravilnosti koje predstavljaju koruptivni rizik kod tri preduzeća/ustanove prilikom zaključivanja novih ugovora sa direktorom/v.d. direktorom što pokazuje da su većinski ispoštovane preporuke Ureda iz 2020. godine koje su sačinjene sa ciljem preventivnog djelovanja.

Više informacija na Analiza antikorupcijskog okruženja u JS KS 2021

Povezane vijesti