Uprava preduzeća “Šume Republike Srpske” imenovana mimo Zakona, preduzeće kršilo i Zakon o javnim nabavkama

by fer_urednik

Glavna služba dala je “Šumama Republike Srpske” negativno mišljenje Revizije o usklađenosti za 2020. godinu, a najveće zamjerke odnose se na imenovanja Uprave preduzeća, kao i na postupka javnih nabavki.

“Nadzorni odbor imenovao je vršioca dužnosti direktora i vršioce dužnosti izvršnih direktora sa kojima su zaključeni ugovori o pravima i obavezama koji su istovremeno i ugovori o radu na period od dva mjeseca (počevši od 15.04.2019. godine). Uprava preduzeća (direktor i izvršni direktori) nije imenovana putem javnog konkursa, kako je propisano članom 11. stav (1) Zakona o javnim preduzećima i članom 17, 18. i 19. Statuta Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac” stoji u pomenutoj reviziji.

U obrazloženju nalaza Revizije se navodi da je “Nadzorni odbor Javnog preduzeća imenovao vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća kao i vršioce dužnosti direktora za komercijalne poslove, proizvodnju i plan i analizu, sa kojima su zaključeni ugovori o pravima i obavezama koji su istovremeno i ugovori o radu na period od dva mjeseca. Za ostala dva izvršna direktora (finansijsko-računovodstvene poslove kao i pravne kadrovske i opšte poslove), nisu vršena imenovanja, te su na pozicijama izvršnih direktora ostala lica izabrana po konkursu 2017. godine”

Pored navedenog, Nadzorni odbor je 2020. godine imenovao vršioca dužnosti direktora za ostale šumske proizvode i ostale djelatnosti. Imenovanja izvršnih direktora nisu vršena u skladu sa članom 11. stav (1) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 75/04 i 78/11) kao i članom 17. 18. i 19. Statuta.

Dalje se navodi da “imenovanje osam vršioca dužnosti direktora organizacionih dijelova Javnog preduzeća nije vršeno putem javnog konkursa, kako je propisano članom 20. Statuta Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac.

“Prema informaciji dostavljenoj od pravne službe, Javno preduzeće je tokom 2020. godine imenovalo vršioce dužnosti za direktore osam organizacionih dijelova (ŠG Vrbanja, ŠG Oštrelj-Drnić, ŠG Majevica, ŠG Gradiška, ŠG Drina, ŠG Borja, CSRP Doboj, CGK Trebinje). ” stoji u reviziji.

Kada su u pitanju javne nabavke, preduzeće je procedure vršilo kroz dijeljenje predmeta nabavke što je protivno zakonu o javnim nabavkama

“Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac za nabavku zaštitne opreme, laptop računara, obrazaca otpremnog iskaza, usluga sječe i izvoza slučajnih užitaka, dijelova i servisiranja traktora, izrade i održavanja električnih instalacija, GPS uređaja za praćenje vozila, sitnog alata, inventara, potrošnog materijala, zamjena elektroinstalacija, GPS uređaja, sjemena i zaštitne opreme, provođenje procedura nabavki izvršilo je kroz dijeljenje predmeta nabavke, što nije u skladu sa članom 15. stav (6) Zakona o javnim nabavkama” ocijenio je Revizor.

Zahtjev za dostavljanje ponuda, u postupcima nabavke putem konkurentskog zahtjeva u najmanjem iznosu od 61.830 KM, nije upućen na minimalno tri adrese, što nije u skladu sa članom 88. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

“Za nabavku integralnog informacionog sistema Agenciji za javne nabavke nije dostavljen Izvještaj o postupku javne nabavke, a na veb-stranici nisu objavljeni osnovni elementi ugovora o nabavci, što nije u skladu sa članom 75. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama” stoji dalje u nalazu Revizije.

U Javnom preduzeću šumarstva „Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, kod pojedinih organizacionih dijelova ne postoje evidencije realizacije ugovora kroz jedinstveni registar ugovora, kako je propisano članom 22. stav (7) Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem

Pored Revizije o usklađenosti, i negativnog mišljenja, preduzeću “Šume Republike Srpske” dobile su mišljenje sa rezervom za reviziju finansijskih izvještaja.

Izvor: Buka.com

Povezane vijesti