by administrator

Jedan od najvećih izazova u Bosni i Hercegovini (BiH) je skoro potpuna politizacija segmenata društva koji bi trebali počivati na nezavisnosti i profesinalnosti u svom radu. To se pogotovo odnosi na rad javnih organa (institucija, agencija, ustanova, vanbudžetskih fondova i sl.) i na upravljanje i rad javnih preduzeća.

Politički uticaj na zapošljavanje po stranačkoj i porodičnoj liniji, ili plaćanjem mita za dobijanje posla, učestala je nezakonita praksa koja rezultira lošim rezultatima poslovanja, lošim javnim uslugama, nekompetentnim kadrovima na važnim pozicijama, nezakonitostima u radu, te neefikasnosti i neodgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u BiH. Sve navedeno dovodi do toga da političke stranke neskriveno smatraju javna preduzeća stranačkim izbornim plijenom pri dogovorima koalicionih partnera za formiranje vlasti na različitim nivoima, bez skoro ikakvog kritičkog osvrta u javnosti spram takvih pojava. Za to vrijeme građani/ke odlaze iz države, a kao primarni razlog nezadovoljstva navode korupciju, prije svega u oblasti zapošljavanja, i društvo nejednakih prilika za sve.

Projekat FER ima za cilj ukazati na negativne posljedice politizacije u zapošljavanju rukovodećih kadrova i imenovanju upravljačkih struktura u javnim preduzećima u BiH. Projektom FER nastoji se umanjiti uticaj političkih stranaka na zapošljavanje i depolitizirati proces imenovanja  rukovodećeg osoblja javnih poduzeća, tj. članova uprava i nadzornih odbora.

Projekat FER zagovara zapošljavanje na bazi kompetencija, transparentne javne konkurse, standarde korporativnog upravljanja, vrednovanje rezultata rada, odgovornost i depolitizaciju u upravljanju javnim preduzećima u BiH. Projekat će obuhvatiti analizu problema i posljedica političkog uticaja na upravljanje 200 javnih preduzeća u BiH u posljednjih 10 godina, razvoj javnih politika za depolitizaciju zapošljavanja i imenovanja rukovodećih kadrova u javnim preduzećima na nivou entiteta i Kantona Sarajevo, vođenje zagovaračkih inicijativa za unapređenje politika i procesa u oblasti zapošljavanja u javnim preduzećima, te javnu kampanju i rad s građanima/kama na većem razumijevanju negativnih posljedica političkog uticaja na upravljanje i rad javnih preduzeća u BiH.