Nadležne institucije razmatrale 22 % od ukupnog broja izvještaja o radu javnih preduzeća

by fer_urednik

Centri civilnih inicijativa (CCI) su poslali zahtjeve u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH na adrese oba doma Parlamenta FBiH, Vlade RS-a i skupština svih deset kantona u Federaciji BiH koji razmatraju, odnosno usvajaju ili ne usvajaju izvještaje o radu/poslovanju javnih preduzeća u BiH. Podaci koji su dostavljeni CCI-ju pokazuju da ne postoji  dovoljna kontrola nad radom javnih preduzeća u BiH jer većina izvještaja javnih preduzeća nikada nije razmatrana na sjednicama institucija koje su osnivači, vlasnici ili su zaduženi za razmatranje izvještaja javnih preduzeća.

Analiza o godišnjem izvještavanju o radu/poslovanju javnih preduzeća zaključno sa mjesecom julom 2019. godine, koja je obuhvatila 137 entitetskih i kantonalnih javnih preduzeća, pokazuje da je Parlamentu FBiH, Vladi RS-a i skupštinama 10 kantona u periodu od 2010. do 2019. godine dostavljeno 298 izvještaja o radu/poslovanju javnih preduzeća od ukupno 1370 koliko je trebalo biti podneseno, odnosno svega 22 % od ukupnog broja izvještaja. U navedenom periodu, 43 javna preduzeća dostavila su najmanje jedan izvještaj o radu/poslovanju, dok čak 94 javna preduzeća nisu dostavila niti jedan jedini izještaj o radu/poslovanju za posljednjih 10 godina.

Kada gledamo strukturu izvještavanja po nivoima vlasti u BiH, najviše izvještaja razmatrala je Skupština Kantona Sarajevo, njih 96. Potom slijedi Parlament FBiH koji je razmatrao 73 izvještaja i Vlada Republike Srpske koja je razmatrala 68 izvještaja o radu/poslovanju. Po broju razmatranih izvještaja prema nivoima vlasti slijede Tuzlanski kanton sa 31 izvještajem, Bosansko-podrinjski kanton sa 16 izvještaja, Zeničko-dobojski kanton sa 9 izvještaja i Srednjobosanski kanton sa 5 izvještaja. Unsko-sanski kanton je odgovorio da ne posjeduje bazu podataka o usvajanju izvještaja. Hercegovačko-neretvanski kanton je odgovorio da im je dokumentacija do 2014. godine uništena u požaru tokom protesta u februaru 2014. godine, a da od 2015. godine im nisu dostavljani izvještaji o radu/poslovanju javnih preduzeća. Zapadno-hercegovački kanton je odgovorio da za javna preduzeća nemaju informacije u vidu izvještaja o radu/poslovanju, a iz Kantona 10 tvrde da ne razmatraju izvještaje o poslovanju javnih preduzeća već da ih samo primaju k znanju. Posavski kanton nema javnih preduzeća u svom vlasništvu.

Kada gledamo broj razmatranih izvještaja u odnosu na ukupan broj izvještaja koji je trebao biti podnesen od strane javnih preduzeća u vlasništvu entitetskih i kantonalnih nivoa vlasti prema nadležnim institucijama prednjače: Bosansko-podrinjski kanton sa 80 %,  Kanton Sarajevo  sa 60 % i Tuzlanski kanton sa 52 %. Slijede, Srednjobosanski kanton sa 50 %, Zeničko-dobojski kanton sa 23 %, Republika Srpska sa 14 % te Federacija BiH sa manje od 8 % razmatranih izvještaja u odnosu na broj koji su trebali razmatrati u periodu od 2010.-2019. godine. Unsko-sanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10 ne razmatraju izvještaje javnih preduzeća ili nemaju informacije o tome.

Od 298 dostavljenih izvještaja o radu/poslovanju javnih preduzeća u vlasništvu građana, gore navedene institucije na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti usvojile su 163 izvještaja, nisu usvojile 91 izvještaj, a 44 izvještaja nisu razmatrana iako su dostavljena ili su samo primljena k znanju.

Na nedostatak kontrole u poslovanju javnih preduzeća ukazuje i podatak da u 91 % slučajeva za javna preduzeća nije vršena finansijska revizija od strane državnih revizorskih institucija.

Sve navedeno ukazuje na nedovoljnu kontrolu i manjak odgovornosti u poslovanju javnih preduzeća.

 

Povezane vijesti