Zakoni

Federacija Bosne i Hercegovine

Javna preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine regulišu:

a) Zakoni

 1. Zakon o javnim preduzećima FBiH
 2. Zakon o privrednim društvima FBiH
 3. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH
 4. Zakon o načelima lokalne samouprave FBiH

b) Uredbe 

 1. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH
 2. Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa jedinica lokalne samouprave, kantona i FBiH sa javnim preduzećima
 3. Uredba o usavršavanju predsjedavajućeg i članova nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala

c) Odluke

 1. Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH
 2. Odluke o utvrđivanju djelatnosti od javnog društvenog interesa FBiH koje obavljaju javna preduzeća kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala i sl.

Republika Srpska

Javna preduzeća Republike Srpske regulišu:

a) Zakoni

 1. Zakon o javnim preduzećima RS
 2. Zakon o privrednim društvima RS
 3. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS
 4. Zakon o sistemu javnih službi RS
 5. Zakon o lokalnoj samoupravi RS

b) Uredba o transparentnosti finansijskih odnosa između RS, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća

c) Standardi korporativnog upravljanja doneseni od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS-a

d) Model etičkog kodeksa za javna preduzeća RS

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Javna preduzeća Brčko distrikta Bosne i Hercegovine regulišu:

a) Zakoni

 1. Zakon o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH
 2. Zakon o preduzećima Brčko distrikta BiH
 3. Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH

b) Statut Brčko distrika BiH