CCI kreirao prvi jedinstveni registar svih javnih preduzeća u BiH

by fer_urednik

U Bosni i Hercegovini ne postoji centralizovani registar javnih preduzeća, a postojeći registri koji su uspostavljeni na entitetskim nivoima imaju značajne nedostatke, koji se prije svega ogledaju u neredovnom ažuriranju, te u nedovoljnim informacijama o detaljima rada javnih preduzeća, kao i na neobuhvatanju svih javnih preduzeća.

U FBiH-u, registar postoji na nivou centralne vlade FBiH-a koji je kreirao kabinet Premijera FBiH-a, međutim on uključuje samo 45 preduzeća koja su u većinskom vlasništvu centralne vlade. Registar ne uključuje 188 preduzeća koja su u vlasništvu kantona i općina. Iako je registar javno dostupan, može se pronaći samo u službenom glasniku. Uz to, Agencija za registraciju javnih preduzeća, Finansijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine (FIA) je objavila listu javnih preduzeća u junu 2019. godine koja uključuje preduzeća u kojima generalna vlada FbiH posjeduje većinske i manjinske udjele.

U RS-u, Vlada RS-a je 2014. godine objavila sveobuhvatni registar javnih preduzeća, ali on od tada nije ažuriran. Registar je javno dostupan na internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF).

CCI je kreirao prvi jedinstveni registar svih javnih preduzeća u BiH. U BiH postoji 550 javnih preduzeća na različitim nivoima vlasti. Podaci iz registra uključuju 2 javna preduzeća na državnom nivou, 96 na nivou entiteta, od čega je po 48 u FBiH i RS, 4 u Brčko distriktu BiH, 41 na nivou kantona u FBiH i 407 na nivou opština i gradova u BiH.

Prema trenutnom statusu svih javnih preduzeća u BiH, 75 % javnih preduzeća je aktivno, 8 % likvidirano ili više ne postoji, 8 % je u stečaju, 3 % privatizovano ili dato u zakup, dok za 6 % javnih preduzeća CCI ne raspolaže podacima o statusu.

Registar javnih preduzeća se može pronaći na stranici www.ferzaposljavanje.ba.

Povezane vijesti