JP za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Opcine Ilidža Ilidža

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilidža
Adresa: Ul. Trg branilaca Hrasnice bb
Procenat: 0.00
Telefon: 033 429 360
Fax: 033 429 361
Email: amina.zolj@jpilidza.ba
Webstranica: https://jpilidza.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod