by fer_urednik

JAČANJE ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU JAVNIM PREDUZEĆIMA U BIH (NOVEMBAR 2021. – APRIL 2023.)

Jačanje odgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini je projekat kojeg provode Centri civilnih inicijativa, a kojeg finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Aktivnosti projekta imaju za cilj smanjenje političkog uticaja na rad javnih  preduzeća prema važećim zakonima. Projekat će doprinijeti rješavanju problema u javnim preduzećima u BiH, sa očekivanom depolitizacijom javnih preduzeća kao krajnjim ciljem. To će biti urađeno kroz povećanu transparentnost, jačanje odgovornosti i veću kontrolu nad poslovanjem javnih  preduzeća. U transparentnoj atmosferi u kojoj će svi odgovarati za svoj radni rezultat, političke stranke će izgubiti interes da postavljaju i zapošljavaju nekompetentne kadrove na odgovorne pozicije/radna mjesta.

Planirane aktivnosti obuhvataju:

  1. Monitoring javnih politika, praksi i rezultata javnih preduzeća u BiH,
  2. Zagovaranje prioritetnih preporuka za unapređenje sektora javnih preduzeća u BiH i
  3. Rad sa medijima i javnostima.

Odgovornost  donosioca odluka i upravljačkih struktura u javnim preduzećima za poslovne rezultate i kvalitet javnih usluga je polazna tačka projekta. Efikasnost javnih preduzeća mora se mjeriti i zasnivati na objektivnim pokazateljima rezultata poslovanja i na osnovu njih se moraju donositi odluke, uključujući i odluke o usvajanju godišnjih izvještaja o radu.

Ciljevi

Generalni cilj: Doprinijeti većem stepenu transparentnosti, odgovornosti i kontrole u upravljanju javnim preduzećima u BiH kako bi se smanjio politički uticaj na njihovo poslovanje (njihov rad).

Specifični cilj: Zagovarati i promovisati meritorno (koje se zasniva na zaslugama) političko donošenje odluka u vezi rada kompanija u državnom vlasništvu na osnovu definisanih i javno dostupnih standarda monitoringa/praćenja.

Problem

Više od 80.000 zaposlenih radi u više od 550 javnih  preduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH). Prihodi javnih  preduzeća u BiH iznose više od 6,7 milijardi KM godišnje, a ukupne obaveze premašuju 9,3 milijarde KM.

Javna preduzeća u BiH su obično neefikasna i pružaju loš kvalitet javnih usluga. Poslovanje javnih preduzeća karakteriše nedostatak transparentnosti (samo 17% javnih preduzeća u BiH proaktivno objavljuje podatke o poslovanju, iako je to zakonska obaveza), nedostatak kontrole (samo 22% godišnjih izvještaja o radu javnih preduzeća na na entitetskim i kantonalnim nivoima dostavljeni nadležnima i pored zakonske obaveze), te odsustvo odgovornosti za rezultate njihovog rada. Jedna od najozloglašenijih činjenica o uspješnosti rezultata rada odnosi se na pregled i usvajanje izvještaja o radu javnih preduzeća. Izvještaji se razmatraju, usvajaju ili odbijaju isključivo iz političkog interesa za dalja imenovanja, a ne na osnovu objektivnih rezultata rada.

Ključni dio Mišljenja Evropske komisije je 14 pristupnih/prioritetnih preporuka koje su postavljene kao uslov da BiH dobije status kandidata za članstvo u EU koji treba postići unapređenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira. U kontekstu javnih preduzeća, najrelevantnija preporuka je broj 7 – Ojačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam, prvenstveno kroz: (f) depolitizaciju i restrukturiranje javnih preduzeća i osiguranje transparentnosti procesa privatizacije.

FER ZAPOŠLJAVANJE ZA ODGOVORNOST (DECEMBAR 2019. – JULI 2021.)

Fer zapošljavanje za odgovornost (FER) je projekat kojeg su provodili Centri civilnih inicijativa, a kojeg je finansirala Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Projekat je imao za cilj iznijeti negativne posljedice politiziranog zapošljavanja i imenovanja rukovodećih pozicija u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Namjera je bila voditi inicijative za smanjenje uticaja političkih partija na zapošljavanje i razvoj unaprijeđenih i depolitizovanih standarda za zapošljavanje i procedure imenovanja rukovodećeg osoblja u javnim preduzećima.

Aktivnosti su obuhvatale:

  • analizu zakonskog okvira i popis svih kršenja zakona i pravilnika u političkom zapošljavanju/imenovanju rukovodećeg osoblja;
  • monitoring godišnjih izvještaja javnih preduzeća i analizu transparentnosti;
  • kreiranje jedinstvenog registra javnih preduzeća u BiH i razvijanje i održavanje softvera za registar;
  • analizu medijskih sadržaja koji u većoj ili manjoj mjeri (ne)informiše širu javnost o informacijama koje jesu od javnog značaja i
  • izradu nacrta i preporuka i sprovođenje javnih kampanja i zagovaranja kojima će biti uključeni svi subjekti projekta.

Projekat je bio usmjeren i ka osvješćivanju građana o štetnim učincima političkih zapošljavanja i imenovanja kada su u pitanju javna preduzeća te isticanju potrebe javne kritike i podrške za zapošljavanje koje je zasnovano na zaslugama umjesto imenovanja i zapošljavanja na političkim osnovama.

Ciljevi projekta

Generalni cilj: Promocija i zagovaranje zapošljavanja i imenovanja rukovodećih kadrova u javnim preduzećima na osnovu kompetencija i kvaliteta.

Specifični cilj: Smanjiti uticaj političkih stranaka na imenovanja rukovodećih kadrova u javnim preduzećima.

Problem

Jedan od najvećih izazova u Bosni i Hercegovini (BiH) je skoro potpuna politizacija segmenata društva koji bi trebali počivati na nezavisnosti i profesinalnosti u svom radu. To se pogotovo odnosi na rad javnih organa (institucija, agencija, ustanova, vanbudžetskih fondova i sl.) i na upravljanje i rad javnih preduzeća.

Politički uticaj na zapošljavanje po stranačkoj i porodičnoj liniji, ili plaćanjem mita za dobijanje posla, učestala je nezakonita praksa koja rezultira lošim rezultatima poslovanja, lošim javnim uslugama, nekompetentnim kadrovima na važnim pozicijama, nezakonitostima u radu, te neefikasnosti i neodgovornosti u upravljanju javnim preduzećima u BiH. Sve navedeno dovodi do toga da političke stranke neskriveno smatraju javna preduzeća stranačkim izbornim plijenom pri dogovorima koalicionih partnera za formiranje vlasti na različitim nivoima, bez skoro ikakvog kritičkog osvrta u javnosti spram takvih pojava. Za to vrijeme građani/ke odlaze iz države, a kao primarni razlog nezadovoljstva navode korupciju, prije svega u oblasti zapošljavanja, i društvo nejednakih prilika za sve.

Projekat FER je imao za cilj ukazati na negativne posljedice politizacije u zapošljavanju rukovodećih kadrova i imenovanju upravljačkih struktura u javnim preduzećima u BiH. Projektom FER nastojao se umanjiti uticaj političkih stranaka na zapošljavanje i depolitizirati proces imenovanja  rukovodećeg osoblja javnih poduzeća, tj. članova uprava i nadzornih odbora.

Projekat FER zagovara zapošljavanje na bazi kompetencija, transparentne javne konkurse, standarde korporativnog upravljanja, vrednovanje rezultata rada, odgovornost i depolitizaciju u upravljanju javnim preduzećima u BiH. Projekat je obuhvatio analizu problema i posljedica političkog uticaja na upravljanje 200 javnih preduzeća u BiH u posljednjih 10 godina, razvoj javnih politika za depolitizaciju zapošljavanja i imenovanja rukovodećih kadrova u javnim preduzećima na nivou entiteta i Kantona Sarajevo, vođenje zagovaračkih inicijativa za unapređenje politika i procesa u oblasti zapošljavanja u javnim preduzećima, te javnu kampanju i rad s građanima/kama na većem razumijevanju negativnih posljedica političkog uticaja na upravljanje i rad javnih preduzeća u BiH.